Stand van zaken verkeersplan Centrum-Noord.

Foto update met tekst maatregelen
Sinds ons artikel in de wijkkrant van april/mei van dit jaar is het voorstel van de werkgroep door de gemeenteraad goedgekeurd, wel met een flink aantal amendementen (voor details zie het artikel op de website d.d. 8 juni j.l.). Hiermee is het werk van de werkgroep gedaan en start een nieuwe fase: de uitvoering. Die uitvoering wordt begeleid en gemonitord door dezelfde groep mensen.

 

 

Als eerste werd begonnen met het opstellen van het z.g. implementatieplan. Dit plan is inmiddels gereed en is onderverdeeld in 4 fasen, te weten:
     1. maatregelen aan de oost- en westzijde van het gebied, resp. Koningskade/Raamweg en Emmakade/Waldeck Pyrmontkade/Stadhouderslaan,
     2. proeven op de oost-westverbindingen: Dr.Kuipersstraat/Mauritskade/Hoge Wal/Elandstraat, Laan van Meerdervoort/Javastraat en Groothertoginnelaan/Carnegielaan/Burgemeester Patijnlaan/Laan Copes van Cattenburgh,
     3. uitvoeren van de maatregelen op de oost-westverbindingen.
N.B. de voor Kortenbos zo belangrijke "halve knip" bij Scheveningse Veer wordt dus als proef uitgevoerd in fase 2 en eventueel in fase 3 pas definitief gemaakt.

4. maatregelen op de noord-zuidverbindingen en andere maatregelen, niet vallend onder fase 1 of 2.
Belangrijk is dat al deze maatregelen/fasen terdege zullen worden gemonitord op hun effecten , negatieve zowel als positieve. Inmiddels is een tijdsplanning opgesteld:

Begonnen wordt met een zg. nulmeting; dat is het referentiekader waaraan het effect van alle maatregelen wordt getoetst. Omdat die nulmeting moet worden uitgevoerd in een zo "normaal" mogelijke situatie, moet worden gewacht tot het werk aan de Utrechtse baan in maart 2022 is afgerond.
Dan volgen fase 1 in Q3 en 4 2022, en fase 2 in 2023; wanneer fase 3 en fase 4 worden uitgevoerd is nog niet bekend.
Elke fase is incl. monitoring en eventueel bijstelling en wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd met advies van dezelfde werkgroep die in de afgelopen jaren het oorspronkelijke advies heeft opgesteld. Bij behandeling in de raad is inspraak mogelijk. Daarna kan pas worden begonnen met de volgende fase.
Uiteraard is dit alles slechts een planning en we weten allemaal projecten zelden volgens planning verlopen!