Afdrukken
Categorie: centrum-noord

Kwaliteitsverbetering Centrum Noord1

In een tweetal reacties op onze oproep commentaar te leveren op het concept-maatregelenpakket voor het project Centrum-Noord, werd ons een te negatieve opstelling verweten. In zekere zin hebben die indieners gelijk: wij vinden het plan inderdaad slecht. We zullen uitleggen waarom.
Hiervoor moeten we terug gaan naar de eerste van een reeks projecten die alle beoogden binnen een beperkt gebied de verkeerssituatie te verbeteren, maar resulteerden in verplaatsing van het probleem naar omliggende gebieden, omdat maatregelen ontbreken om het autoverkeer in heel Den Haag terug te dringen, met name het forensenverkeer, dat Den Haag vooral vanaf de A44 en de Utrechtse Baan binnenkomt.

 

 


- VCP (Verkeerscirculatieplan): doel de luchtvervuiling in het centrum aan te pakken en de binnenstad leefbaarder te maken. Minder bekende reden was ook dat de slechte luchtkwaliteit een positieve MIR (milieueffect- rapportage) voor het project Wijnhavenkwartier in de weg stond. De doel- stellingen werden weliswaar bereikt, maar het probleem verplaatste zich naar o.a. Vaillantlaan, Hoefkade, Parallelweg en de doorgaande wegen in Centrum Noord. De toenmalige klankbordgroep, waarin schrijver dezes ook zitting had, heeft hiervoor gewaarschuwd, helaas zonder resultaat
- Afsluiting Hoefkade/Parallelweg: doel het verkeersprobleem in Stations-
buurt/Schilderswijk, een logisch gevolg van het VCP, aan te pakken.
Gevolg: verplaatsing van het probleem naar (weer) de Vaillantlaan, van der Kunstraat, Waldorpstraat, Neherkade, Rijswijkseweg, etc. Het recent ingevoerde plan heeft een chaos teweeg gebracht. Voor meer info zie ons artikel op deze site en de Posthoorn van 15 juli j.l.
- Project Centrum-Noord: weer hetzelfde verhaal; oplossing van door het VCP veroorzaakte problemen. Hier worden de door dit project veroorzaakte problemen weggeduwd naar (alweer die arme) Vaillantlaan, Waldeck
Pyrmontkade, Stadhouderskade, Telderstracee, Raamweg, Koningskade, etc.

In al deze gevallen wordt het probleem niet alleen verplaatst, maar zelfs vergroot: de gedwongen omwegen zijn langer en aantal autokms en luchtvervuiling dus groter en al die belemmerende maatregelen veroorzaken een hortend en stotend verkeer dat de luchtvervuiling nog erger maakt.
Het wachten is alleen nog op de volgende wijk(en) die gaan protesteren: Schilderswijk, Duinoord, Transvaal, Laakkwartier?

 

De gemeente heeft geen concrete plannen die op korte termijn bijdragen tot vermindering van het autoverkeer in heel Den Haag.De maatregelen die genomen worden maken de situatie vaak juist erger, zoals de onlangs uitgevoerde wijziging van het kruispunt President Kennedylaan/ Stadhouderslaan, die leidt tot lange files op de Stadhouderslaan, die n.b. deel uit moet maken van de belangrijke uitvalsroute via de Teldersweg
Het blijft dus dweilen met de kraan open.

 

Nog een tweetal opmerkingen over het project Noord:
- het is beperkt: het budget is 10 miljoen euro, de maatregelen moeten binnen 5 jaar (voor 2023) uitgevoerd kunnen worden (door o.a. de coronacrisis al lang achterhaald) en beperkt blijven tot maatregelen binnen het plangebied.
Kostbare en/of lange-termijn-maatregelen, zoals een oost-west OV-verbinding, blijven dus buiten beschouwing.
- een aantal problemen (het al op korte termijn vastlopen van het verkeer op Koningskade/Raamweg, het hevig verzet van de bewoners van de westelijke Centrumring tegen de maatregelen daar, de weerstand van de gemeentelijke verkeersdeskundigen en de politie tegen diezelfde maatregelen en , niet te vergeten, de weerstand tegen de “halve knip” op het Scheveningse Veer) maken de kans van slagen van het hele project wel erg klein.

Auteur: Ben Schotel, vice-voorzitter wijkorganisatie Kortenbos